Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Dojrzałość szkolna

Domowy test gotowości szkolnej

 

Umiejętności

Posiada - tak

Nie posiada  -  nie

Skupia się na wykonywanej czynności

 

 

Kończy rozpoczętą pracę lub zabawę

 

 

Potrafi czekać na swoją kolej, nie przerywa innym.

 

 

Stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 

 

Stosuje zwroty grzecznościowe.

 

 

Uważnie słucha i rozumie polecenia

 

 

Dostrzega, rozpoznaje i rozróżnia dźwięki dochodzące z otoczenia.

 

 

Próbuje wyjaśniać obserwowane zjawiska.

 

 

Przewiduje zachowania innych dzieci czy dorosłych.

 

 

Podejmuje próby samooceny, dużo mówi o sobie.

 

 

Zna pory roku i związane z nimi zjawiska przyrodnicze.

 

 

Zna poszczególne dni tygodnia - kolejność

 

 

Rysuje po śladzie, wypełnia kontury ilustracji, przerysowuje szlaczki i proste figury geometryczne, rysuje szlaczki literopodobne.

 

 

Prawidłowo spostrzega, dostrzega różnice i podobieństwa na ilustracjach.

 

 

Dzieli zdanie na wyrazy, wyraz na sylaby i głoski - analiza

 

 

Łączy wyraz z sylab i głosek - synteza

 

 

Wyróżnia głoskę w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

 

 

Prawidłowo trzyma ołówek, nożyczki, pędzel, sztućce

 

 

Układa i opowiada historyjki obrazkowe - logiczna całość

 

 

Wypowiada się i opowiada pełnymi zdaniami - poprawnie gramatycznie

 

 

Zapamiętuje krótkie teksty - wiersze, piosenki

 

 

Rozpoznaje i nazywa szeroką gamę kolorów.

 

 

Potrafi umieścić nowy obiekt w już ułożonym szeregu.

 

 

Zna i stosuje prawidłowo liczebniki główne i porządkowe.

 

 

Dodaje i odejmuje przedmioty, przelicza je.

 

 

Rozróżnia lewą i prawą stroną.

 

 

Określa położenie przedmiotów w przestrzeni względem siebie i innego przedmiotu.

 

 

Potrafi ciąć nożyczkami według wyznaczonej/ narysowanej linii prostej i krzywej.

 

 

Rysując postać ludzką, nie omija szczegółów i zachowuje proporcje.

 

 

Samodzielnie ubiera się i rozbiera - zapina guziki, sznuruje buty.

 

 

Potrafi wyrazić swoje potrzeby i opinie.

 

 

Umie się przestawić i krótko opowiedzieć o sobie.