Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

REKRUTACJA 2020- 2021

 Drodzy Rodzice.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wywieszone w naszym przedszkolu.  

 

Dodatkowo informację o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu dziecka do danej placówki

 rodzice/ prawni opiekunowie będą mogli sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektornicznej rekrutacji. 

 

 

 

 

 Informujemy , że liczba wolnych miejsc w naszym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 wynosi : 34

 

 

 

Zgonie z zarządzeniem nr3717/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto Łódź , na rok szkolny 2020/2021 przedstawiamy Państwu załącznik nr 1 -  harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021.

 

L.p. Rodzaj czynności                                                

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie * wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.05.2020r.

do 15.05.2020r. do godz. 15.00

od 03.08.2020r. do 07.08.2020r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r poz. 996, z późn.zm.) od 04.05. 2020r. do 19.05.2020r. ( godz. 15.00) od 03.08.2020r. do 07.08.2020r. ( godz. 15.00)
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.05.2020r. godz. 15.00 14.08.2020r. godz. 15.00
4 Potwierdzenie * przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 27.05.2020r. do 29.05.2020r. do godz. 15.00 od 17.08.2020r. do 19.08.2020r. do godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.06.2020r. godz. 15.00 21.08.2020r. godz. 15.00

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami oraz czynności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.